BETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser TreeTops Trading A/S

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for TreeTops Trading A/S, CVR nr. 33 74 93 68, Bavnevej 32, 6580 Vamdrup (herefter ”Sælger”) leverancer til Køber.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud, ordre og accept

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Sælgers ydelse omfatter alene hvad der fremgår af ordrebekræftelsen. Aftale om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Sælger uden skriftlig bekræftelse fra Sælger. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer. Tilpasninger/ændringer i design/prototyper på special-produkter faktureres på timepris efter regning.

Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb kan til enhver tid kræves – f.eks. i form af bankgaranti – før produktion/levering påbegyndes.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner eller Euro ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. Foranstående gælder uanset om leverancen er omfattet af en af Sælger benyttet prisliste. For leverancer omfattet af en af Sælger benyttet prisliste, gælder i øvrigt, at prisen fastsættes på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

4. Betaling

Ved Købers bestilling modtager Køber faktura på den aftalte købesum, som betales forud for leveringen jf. betalingsbetingelserne. Ved del leverancer betales pr. leverance.
Medmindre andet er aftalt på forhånd er Køber forpligtet til at give Sælger et rimeligt varsel til produktion af næste del leverance, herunder rimelig frist til anskaffelse af råvarer, produktionstid, administrationstid samt forsendelse.

Medmindre andet er skriftligt aftalt skal betaling ske 14 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u- forfaldent, indbetalt straks.

 5. Annullering og ændring af ordren

Køber er ikke berettiget til at annullere en bestilling af specialvarer.

Såfremt Sælger godkender en ændring eller annullering af en ordre på lagerførende varer er Køber pligtig at betale de med ændringen eller annulleringen forbundne omkostninger. Ved hel eller delvis annullering er Køber endvidere pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste, dog minimum 20% af varens værdi.

6. Produktinformation og – ændringer

Alle arbejder udføres i henhold til Købers projekteringsmateriale, beskrivelse samt tegninger til brug for arbejdets udførelse. Sælger påtager sig intet projekterings-, design-, planlægnings- eller konstruktionsansvar for fejl og/eller defekter relateret til brug af de leverede emner.

Sælger udfører den bestilte ydelse på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at ydelsen vil føre til et bestemt resultat for Køber, eller kan anvendes til et specifikt brug for Køber.

Ydelsen udføres i henhold til informationerne i Købers ordre samt eventuelle andre informationer modtaget fra Køber vedrørende den bestilte ydelse. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra Køber.

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Købers ejendom, dog tilhører enhver form for knowhow, tekniske processer og produktionsprocesser vedrørende udarbejdelse og produktion af emnerne Sælger. Sælger er endvidere berettiget til at anvende evt. ideer eller knowhow opstået i forbindelse produktion af emnerne overfor andre kunder.

Ved fremstilling af speciale varer, som tilvirkes specielt efter Købers ønsker, skal Køber skriftligt godkende snittegningen inden produktionen kan påbegyndes.

Køber er ansvarlig for at de af Sælger producerede emner kan anvendes til købers brug.

Oplysninger i tegninger og produktinformation fra Sælger er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

7. Levering og forsendelse

Ved leverancer over kr. 20.000 sker levering frit på Købers/tømmerhandlens adresse indenfor alle brofaste øer i Danmark. Alle forsendelser, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Sælger er uanset ovenstående ikke ansvarlig for eventuelle emner der beskadiges eller bortkommer, hvis levering sker via tømmerhandler eller trælasthandler.

8. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 uge før eller 1 uge efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.

På lagerførende varer er leveringstiden normalt ca. 7 dage fra bestilling, mens leveringstiden på specialproducerede varer er ca. 90 dage fra bestilling.

Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

I det omfang der skriftligt er aftalt en bindende og sanktionsgivende leveringsfrist kan Købers eventuelle erstatningskrav ved forsinkelse i intet tilfælde overstige et maksimum på 20% af prisen for de forsinkede produkter. Køber kan ikke kræve erstatning for forsinkelse til dækning af Købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

9. Mangler og reklamation

Der er 2 års reklamationsret på alle varer jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom.
Ved levering skal Køber straks, og senest inden 3 arbejdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks og senest 7 dage efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks

Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Konstateres der mangler i Sælgers leverance i forhold til det bekræftede, gælder Sælgers mangelsansvar i en periode på 24 måneder regnet fra leveringstidspunktet.

For dele af leverancen, som er udskiftet påtager Sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for den oprindelige leverance, herunder regnes reklamationsperiodens ophør fra leveringstidspunktet for den oprindelige leverance.

Sælgers mangelsansvar har følgende udstrækning:

  • Inden for den ovenfor nævnte periode forpligter Sælger sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved kreditering af købesummen, eller om-levering af mangelfrie produkter efter Sælgers valg.
  • Sælgers forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at Køber dokumenterer, at det leverede er mangelfuldt og dokumenterer, at leverancen har været opbevaret, vedligeholdt og monteret korrekt og i overensstemmelse med den af Sælger leverede montageinstruktion.
  • Køber er forpligtet til at sikre, at underliggende materialer som strøer, og lignende minimum har samme levetid, som de af Sælger leverede produkter.
  • Sælgers forpligtelser omfatter alene om-levering af nye materialer. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af mangelfulde dele, udskiftning og reparation af de mangelfulde materialer og indgreb i andre bygningsdele er Sælger uvedkommende. Køber afholder endvidere samtlige udgifter til afmontering, returnering, forsendelse, eller destruktion af defekte dele og genmontering.
  • Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte betingelser og under korrekt anvendelse af leverancen. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Køber, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af Køber, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Købers side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling fra Købers side, reparationer som Køber har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.
  • Sælger har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
  • Udover ovenstående påtager Sælger sig ikke yderligere ansvar for de leverede produkter, hvorfor Køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist.
  • Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

10. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Købers vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den
omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

11. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

12. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, forsinkelse hos underleverandører/producenter eller andre forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger.

13. Produktansvar

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar, og Sælger kan ikke gøres ansvarlig på noget andet grundlag. Sælgers ansvar er begrænset til i alt DKK 5.000.000 for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.

Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med samme skadesårsag betragtes som én skade og Sælgers ansvar herfor er begrænset til i alt kr. 5.000.000 pr. år for samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalenderår.

Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i Købers besiddelse,

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger.

Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar, eller erstatningskrav over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger jf. ovenstående ikke er ansvarlig for overfor Køber, eller som overskrider den fastsatte beløbsbegrænsning.

I intet tilfælde er Sælger ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

14. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen – ved Byretten i Kolding under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

SUBIR